Splošni pogoji poslovanja

S spletno trgovino Versaprint.si upravlja podjetje Versaprint d.o.o. (v nadaljevanju »dobavitelj«), ki je odgovorno za objavljene vsebine in izvedbo naročil skladno z objavljenimi pogoji.

 

Za največje zadovoljstvo naših kupcev skrbimo predvsem s:

 • skrbnim in ažurnim vnosom točnih informacij o naši ponudbi,
 • skrbjo za tehnično in pravno varnost naših obiskovalcev in kupcev,
 • posebnim posluhom za potrebe naših kupcev in prizadevanjem za reševanje težav, nesporazumov in zapletov,
 • kvalitetno in časovno točno izdelavo in dobavo tiskarskih izdelkov,
 • razpoložljivostjo za dodatna pojasnila ter pomoč tako pred nakupom,med nakupom in v času po nakupu.

 

1. Veljavnost

 

a) Za vse ponudbe, predračune stroškov, prodajo in dostavo veljajo naslednji pogoji, v kolikor to ne nasprotuje obvezujočim zakonskim ureditvam ali se izključno dogovori nekaj drugega.

 

b) Pri navedbi cen so možne napake. Ponudbe dobavitelja se izključujejo, popusti se ne seštevajo. Spremembe in napake v besedilu so možne. Slike na spletni strani in ostalih publikacijah dobavitelja so lahko simbolične.

 

c) Odpovedi potrjenega naročila s strani naročnika, s sklicevanjem na njegove pogoje, ne sprejemamo. Kakršnikoli drugačni pogoji so veljavni le v primeru, da so bili pisno potrjeni z naše strani.

 

 

2. Oddaja naročila, sprejem naročila in roki

 

a) Kot veljavna obravnavamo le naročila, ki so bila opravljena preko spletne aplikacije.

 

b) Z oddajo naročila naročnik potrjuje, da je seznanjen s specifikacijami oddanega naročila, ter možnostjo odstopanj v kvaliteti in barvnih odtenkih tiska zaradi uporabe različnih tehnik tiska pri različnih naročilih/nakladah. Prav tako potrjuje, da je seznanjen z dodatnimi informacijami, do katerih se dostopa z gumbom ob posamezni specifikaciji na strani izdelka (oranžen krog s črko “i”).

 

c) V spletni aplikaciji navedeni dostavni roki so informativni in niso obvezujoči. Za blago dostavljeno pred ali po navedenem roku materialno ne odgovarjamo, omenjena situacija prav tako ni razlog za odstop od pogodbe. V kolikor je blago ni dostavljeno več kakor 3 dni po navedenem roku ima naročnik možnost pisno vložiti predlog  za preklic naročila preko elektronske pošte, katerega bo izvajalec individualno obravnaval.

 

d) Preklic naročila je možen, dokler naročilo ni v postopku izdelave. Preklic naročila se lahko izvede izključno preko spletne aplikacije. Ko gumb za preklic v spletni aplikaciji ni več aktiven, pomeni, da je naročilo v postopku izdelave in preklic ni več možen. Možnost podaje pisne vloge za preklic naročila med ali po izvedenem postopku izdelave je možen, v primeru in na način, ki je opisan v prejšnjem členu.

 

e) Če je naročeno blago dostavljeno na naslov, ki ga je ob naročilu navedel naročnik in je vrnjeno  dobavitelju zaradi neprevzema, dobavitelj obdrži blago za naročnika deset delovnih dni od dneva prejetja. Dobavitelj bo o vrnjenem blagu naročnika pisno obvestil (po elektronski pošti na naslov, ki ga ima naročnik navedenega v svojem računu). Naročnik lahko v tem času pisno zahteva ponovno pošiljanje blaga, za kar se mu zaračunajo stroški ponovnega pošiljanja. Če naročnik v teh desetih delovnih dneh pisno ne kontaktira dobavitelja, dobavitelj blago uniči oz. zavrže. Za nastale stroške dobavitelj bremeni naročnika.

 

f) Za naročila z dostavo blaga tretji stranki, je v celoti odgovoren naročnik in ne tretja stranka. Pri oddaji takšnega naročila naročnik brezpogojno zagotavlja, da ima dovoljenje za to. Naročnik je odgovorjen za plačilo in morebitna vračila ali neprevzem in blago vrnjeno dobavitelju po pogojih navedenih v prejšnjem členu.

 

 

3. Izvršitev naročila / odobritev z naročnikove strani

 

a) Če ni drugačnega pisnega dogovora, zastopnik izvrši vsa naročila na podlagi podatkov za tisk, ki jih je posredoval naročnik. Podatki se posredujejo v obliki dokumenta, ki je določen v dobaviteljevih obrazcih za naročila. Pri nepravilnih oblikah dokumentov dobavitelj ne more zagotavljati brezhibne izvršitve, razen v primeru, če je pisno odobril drugačen format.

 

b) Dobavitelj si pridržuje pravico, da upošteva samo tiste dopolnitve k naročilu, ki jih je naročnik pisno predložil in jih je dobavitelj pisno potrdil.

 

c) Dobavitelj bo izvršil naročilo v skladu s prejetimi informacijami/datotekami. V primeru, da naložena datoteka ne ustreza izbranim specifikacijam naročila, si dobavitelj pridržuje pravico, da naročilo zavrne ali zahteva nove datoteke/podatke. V primeru, da naložena datoteka ni enakih dimenzij, vendar proporcijsko ustreza naročenemu izdelku, si dobavitelj pridržuje pravico, da brez potrditve naročnika datoteko zmanjša, da ta ustreza dimenzijam, ki jih je naročnik izbral ob naročilu.

 

 

4. Brezplačni vzorec ali testni izvod

 

a) Dobavitelj pri nekaterih izdelkih nudi možnost naročila brezplačnega vzorca in/ali testnega izvoda. Dobavitelj v tem primeru dobavi 1 (eden) izvod, dodatno naročeni vzorci se plačajo po ceniku dobavitelja. Pri izdelkih, kjer med izbiro lastnosti izdelka ta možnost ni na voljo, dobavitelj ne omogoča izdelave. 

 

b) Dobavitelj bo v primeru naročila več brezplačnih vzorcev ali testnih izvodov z enakimi lastnostmi, dobavil le eden naključen vzorčni kos tega naročila. V primeru naročila vzorca večjega od formata A4, bo dobavitelj prilagodil in izdelal vzorec v velikost formata A4. 

 

c) V primeru naročila brezplačnega vzorca ali testnega izvoda, se ob naročilu izbran čas izdelave zamakne. Dobavni rok, ki ga izbral naročnik, začne teči šele po potrditvi ustreznosti brezplačnega vzorca ali testnega izvoda. 

 

d) V primeru, da naročnik zavrne naročilo zaradi neustreznosti brezplačnega vzorca ali testnega izvoda, lahko pošlje novo datoteko in potrdi tisk naročila ali zahteva vračilo kupnine. V primeru zahteve po vračilu kupnine, bo dobavitelj preklical naročnikovo naročilo, ter vrnil kupnino, zmanjšano za strošek izdelave testnega izvoda, v roku 3-5 delovnih dni.

 

5. Impresum in oglaševanje

 

a) Dobavitelj ima pravico, da se na primeren nacin sklicuje na naročnika kot referenco v zvezi z izdelki iz pogodbe ali pošlje tretji stranki primere naročil kot kvalitativne vzorce. Naročnik lahko to odkloni, kar mora pisno sporočiti dobavitelju.

 

 

6. Lastniške pravice

 

Naročnik je izključno odgovoren, če so pravice tretje stranke, še posebej avtorske, kršene pri izvrševanju njegovega naročila. Naročnik izjavlja, da ima pravice za kopiranje in reprodukcijo predloženih podatkov. Naročnik prevzema odgovornost dobavitelja pred vsemi zahtevki tretje stranke v zvezi s kršitvami na tem področju.

 

 

7. Garancija, jamstvo, pravica vračila in povračilo odškodnine

 

a) Naročnik mora ob prevzemu pregledati ustreznost prejetega blaga. Naročnik lahko v 8 dneh po prejemu blaga vloži pisno reklamacijo na prejeto blago, v kolikor je blago ne ustreza naročenemu izdelku ali ima napake. To ne velja za primer poškodovanega paketa/blaga, kar je potrebno takoj ob prejemu blaga prijaviti kurirju pogodbene dostavne službe, ki je dostavil paket.

 

b) Tveganje izgube ali poškodb naročenega blaga med dostavo je naročnikovo, takoj, ko je pošiljka predana v roke osebi, ki izvaja transport oziroma ko blago zapusti dobaviteljevo podjetje. Če naročnik preloži pričetek dostave pošiljke, se tveganje prenese nanj, z obvestilom o pripravljenosti pošiljke. Če je kupec končni potrošnik, se tveganje naključne izgube in naključne škode na prodanem blagu prenese na kupca ob predaji, tudi v primeru narocila po elektronski pošti. Če kupec zamuja s prevzemom, je to enako, kot če bi bilo blago dostavljeno.

 

c) Vračilo pošiljk mora biti dogovorjeno z dobaviteljem. Vrnjeno blago brez plačanih stroškov pošiljanja ne bo sprejeto. V primeru upravičene pritožbe bo zastopnik povrnil splošno veljavne stroške pošiljanja.

 

d) Pri barvnih reprodukcijah v vseh proizvodnih metodah, se ni možno izogniti manjših odklonov od originala. Enako velja, iz tehničnih razlogov, pri primerjavi z drugovrstnimi predlogami, npr. primerjave med poskusnimi verzijami in prednatisi, če so bili pripravljeni, ter končnim izdelkom.

 

e) Dobavitelj lahko v posebnih primerih poravna odškodnino pri odklonih v kvaliteti uporabljenega materiala, vendar le do vsote vrednosti naročila.

 

f) Če naročnik kljub zahtevi ne posreduje iz podatkov izdelanih tiskovin in tudi ne pregleda poskusne verzije, ki jo je pripravil dobavitelj, le-ta ni zavezan k poravnavi nobene odškodnine. Vračila se v tem primeru ne priznavajo.

 

g) Napake na delu dostavljene pošiljke ne predstavljajo pravice do vračila celotne pošiljke.

 

h) Dostavljene količine se lahko, v obliki manjka ali viška, razlikujejo od naročene količine za do 5%. To vključuje tudi poškodovane ali tiskovine z napako, naslovnice, prilagojene kopije za nadaljnjo obdelavo, reze zgornjih in spodnjih listov, ki se nanašajo na izdelavo in se jih ne izločuje.

 

i) V primeru škode ali neustrezno izdelanega blaga, za katerega je odgovoren dobavitelj, je dobavitelj dolžan v najkrajšem času oz. najkasneje v 15 dneh od prejetega pisnega reklamacijskega zahtevka naročniku sporočiti nadaljni postopek reševanja reklamacije. Dobavitelj odloča ali bo blago popravil ali nadomestil z novim. V primeru, da popravilo ni uspešno ali ni možno, ima naročnik možnost znižati kupno ceno ali zahtevati vračilo kupnine.

 

j) Dobavitelj ne prevzema nobene materialne odgovornosti za izgube, ki se ne nanašajo na dostavljene izdelke. Izguba dobička ali druge finančne izgube naročnika so še posebej izključene. To velja tudi za vse izgube, ki jih povzrocijo zaposleni, predstavniki ter namestniki dobavitelja.

 

k) Ob morebitnih izgubah, ki so bile povzročene po pomoti ali z zanemarjanjem dožnosti in so bile ob tem kršene pogodbene obveznosti, dobavitelj krije odškodnino v primeru, da se te izgube da vnaprej predvideti.

 

l) Če so na dostavljenem blagu bile opravljene določene spremembe s strani naročnika ali tretje osebe, se odgovornost dobavitelja izključuje, razen če te spremembe niso vzrok za napake ali primanjkljaj.

 

m) Dobavitelj bo z vsemi prejetimi dokumenti skrbno ravnal. Dobavitelj bo v primeru škode ali izgube krije odškodnino le v višini vrednosti materiala. Nadaljnji zahtevki kakršnekoli vrste so izključeni.

 

n) Zgoraj navedene omejitve povračila odškodnin ne veljajo v primeru očitne malomarnosti ali premišljenih/namernih dejanj.

 

 

8. Reklamacije 

 

a) Reklamacije je potrebno posredovati dobavitelju po navadni ali elektronski pošti info@versaprint.si z vso dokumentacijo, ki se nanaša na reklamacijo blaga. V dokumentacijo spada originalni račun izdan s strani podjetja Versaprint d.o.o., dopis z reklamacijskim zahtevkom v katerem je obrazložena okvara na proizvodu. Poleg reklamacijskega zahtevka mora biti dodano tudi slikovno gradivo (fotografija) iz katerega je jasno razvidna okvara.

 

b) Reklamacije ne upoštevamo pri fizičnih poškodbah, ki so posledica malomarnega ravnanja z blagom.

 

c) Po prejemu vseh dokazil naše podjetje prične reklamacijski postopek in vas o tem tudi obvesti. Predvideni rok za rešitev reklamacije je od 10-20 delovnih dni.
Nov artikel ali rezervni deli bodo stranki poslani direktno na njen naslov. Podatki na reklamacijskem zapisniku naj bodo točni, saj v nasprotnem primeru stranka ne bo prejela novega artikla.

 

 

9. Cene

 

a) Zaradi narave poslovanja prek svetovnega spleta se ponudba v spletni trgovini Versaprint.si dopolnjuje in spreminja. Cene so predstavljene kot redne cene in akcijske cene. Redne cene so priporočene prodajne cene proizvajalca ali cene, ki jih oblikuje ponudnik sam.

 

b) Za izdelke in storitve dobavitelja je v veljavi njegov cenik v trenutku oddaje naročila, razen ce je prišlo do pisnega dogovora o drugačnih cenah ali so cene na trenutnem ceniku očitno napačne.

 

c) Cene veljajo v primeru plačila z navedenimi načini plačila, pod v tej publikaciji navedenimi splošnimi pogoji. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

 

d) Navedene cene vsebujejo stroške dostave s kraja proizvodnje, pakiranje, plačilo DDV in ostale stroške (npr. Kontrola datotek predlog).

 

e) Dodatki k naročilu, zahtevani po dobaviteljevem prejetju naročila, se zaračunajo naročniku. Vsaka sprememba poslovnih podatkov pri naročilu (prejemnik računa, naslov dostave, tip pošiljke, nacin plačila, itd.) se smatra kot dodatek naročilu. Dodatki na zahtevo naročnika se obračunajo po enotni ceni dodatnih stroškov - 8 EUR brez DDV (9,76 EUR z DDV).

 

f) Dobavitelj ima pravico, ne pa obvezo, do samostojnega izvajanja potrebnega pripravljalnega dela, še posebej pri dostavljenih ali prenešenih podatkih naročnika, brez da bi se z njim posvetoval o tem in če je to v poslovnem interesu naročnika ali doprinese k držanju končnega roka za izdelek.

 

 

10. Naročilo je potrjeno

 

a) Kupoprodajna pogodba med dobaviteljem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca. Pri uveljavljanju prodajnih pogojev velja originalni račun, ki ga prejmete ob plačilu oz. dostavi naročila.

 

b) Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. Sklenjena pogodba je shranjena v podjetju Versaprint d.o.o.. Pogodba je kupcu na vpogled na sedežu podjetja. Pogodbo lahko podjetje kupcu pošlje v elektronski obliki na elektronski naslov, katerega kupec poda podjetju, oziroma, na izrecno željo kupca mu lahko podjetje pošlje tiskani izvod pogodbe po pošti na naslov, ki ga kupec poda.

 

 

11. Pošiljanje/dostava

 

a) Dostava se opravi na naslov, ki ga je določil naročnik pri oddaji naročila. Dostavo vršita pogodbeni dostavni službi GLS in Pošta Slovenije.

 

b) Poškodovan paket je potrebno ob prevzemu paketa prijaviti kurirju dostavne službe. V kolikor se to ne stori ob prevzemu paketa, bo dostavna služba avtomatsko upoštevala, da je paket dostavljen nepoškodovan in kasnejših reklamacij ne bo upoštevala. Vsi zahtevki v zvezi z poškodovanim paketom/blagom se naslovijo neposredno na dostavno službo. Vse pošiljke z večjo škodo ostanejo v lasti naročnika, če se ugotovi, da je škodo povzročilo dostavno podjetje. V tem primeru zahtevki za odškodnino dobavitelju nimajo veljave.

 

c) V kolikor zaradi podaje napačnega naslova ali drugih razlogov naročnik poslanega paketa ne prevzame, za ponovno pošiljanje dobavitelj zaračuna naslednje stroške obnove standardne dostave:
Dostava paketa (na paket) 10 EUR brez DDV (12,20 EUR z DDV).

 

 

12. Pridržanje lastništva

 

a) Vso dostavljeno blago ostane v lasti dobavitelja, dokler niso izpolnjene vse zahteve, ki jih določa pogodba. Če je naročnik podjetnik ali zakonita pravna oseba ali poseben javni sklad, ostane blago v lasti dobavitelja, do prejetja vseh plačil v poslovnem razmerju z naročnikom.

 

 

13. Pogoji plačila

 

a) Na voljo so naslednje možnosti plačila. Razlikujejo se lahko glede na pogodbeno razmerje med dobaviteljem in naročnikom:

 

Metode plačila:

 

 1. Predplačilo (Dobavni rok prične teči z dnevom zaznave prejema sredstev na naš račun)
 2. Kreditna kartica
 3. PayPal
 4. Po pogodbi

 

b) V primeru, da na podlagi pisne pogodbe predplačilo ni obvezno, se mora račun plačati takoj oz. skladno z datumom valute.

 

 

14. Poslovne navade in avtorske pravice

 

a) Dobavitelj nima obveze naročniku izdati vmesnih izdelkov, kot so podatki, tiskarske plošče itd., ki so vmesni proizvod pri izdelavi končnega izdelka.

 

b) Za ustvarjalne dejavnosti, ki jih dobavitelj izvede za stranko, še posebej grafične predloge, slike in oznake, predloge, itd., so vse pravice (avtorske pravice) izključno dobaviteljeve. Pri tem naročnik plača le izvedbo samega dela, ne pa pravice do intelektualne lastnine, še posebej ne za pravice do nadaljnjega kopiranja. Avtorske pravice se lahko prenesejo na naročnika ali tretjo stranko po plačilu, če je tako določeno v obliki pisnega dogovora.

 

c) Naročnik s potrditvijo splošnih pogojev poslovanja dovoljuje dobavitelju fotografiranje izdelanih naročenih izdelkov in njihovo objavo na socialnih omrežjih. V kolikor tega ne želi, mora to pisno sporočiti dobavitelju.

 

15. Podatki in dokumenti za naročilo, kot tudi obdelava podatkov

 

a) Podatki, ki jih dobavitelj pridobi na podlagi tega poslovnega sodelovanja, se bodo shranili izključno za interno rabo.

 

b) Vsi podatki in nosilci podatkov, ki jih pošlje naročnik, bodo arhivirani do obdobja predaje končnega izdelka, v skladu s pisnim dogovorom. Za zavarovanje
(arhiv/kopije) le-teh mora poskrbeti naročnik sam. Odškodnina s strani dobavitelja za škodo ali izgubo je izključena, ne glede na razlog.

 

c) Pošiljanje podatkov ali drugih dokumentov narocila naročniku ali tretji stranki se zaračunajo. Znesek je enoten 10 EUR brez DDV (12,20 z DDV) na pošiljko ter prevoz in/ali dostavni stroški.

 

 

16. Dostopnost informacij (povzetek zakonodaje)

 

Dobavitelj se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
 • dostopnost artiklov (vsak artikel ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 • pogoje dostave artiklov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
 • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
 • način plačila in dostave,
 • časovno veljavnost ponudbe,
 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo artikla,
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 

17. Veljavna zakonodaja

 

Kot osnova celotnega poslovnega razmerja je v veljavi slovenska zakonodaja.

 

 

18. Pritožbe in spori

 

​Dobavitelj spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Dobavitelj se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, naročnik lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@versaprint.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Dobavitelj se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je pogosto glavna ovira, da naročnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si dobavitelj prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 

 

19. Sodna pristojnost

 

Izključna sodna pristojnost za vse zahteve, ki izhajajo iz poslovnega razmerja je v Mariboru, Slovenija.

 

 

20. Neodvisna klavzula

 

V kolikor določeni pogoji zgoraj navedenih Splošnih pogojev poslovanja postanejo v celoti ali delno neveljavni, so preostali pogoji nadalje veljavni. Neveljavni pogoji se nadomestijo z zakonskimi predpisi.

 

 

Omejitev odgovornosti

 

1. Vsebina

Dobavitelj ne prevzema odgovornosti za tematiko, korektnost, popolnost ali kakovost posredovanih informacij. Prevzemanje odgovornosti za škodo, ki jo povzroči raba kakršnihkoli informacij, ki so nepopolne ali napačne, je tako izključeno.
Vse ponudbe so neobvezujoče. Deli strani ali celotna publikacija, vključno z vsemi ponudbami in informacijami se lahko razširi, spreminja ali delno ali v celoti izbriše s strani avtorja brez posebne najave.

 

2. Avtorske pravice

Avtorske pravice za kakršnokoli gradivo, ki ga je izdelal dobavitelj, so zašcitene. Kopiranje ali raba predmetov, kot so slike, diagrami, zvoki ali besedila v druge elektronske ali tiskane publikacije ni dovoljeno brez dovoljenja avtorja.

 

3. Varovanje osebnih podatkov


Vsak registrirani uporabnik spletne tiskarne Versaprint.si ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi kot predstavnik podjetja ali organizacije. Geslo je tajno in znano le uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti verodostojne podatke ter varovanje podatkov, tako da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.

 

Če je navedena možnost posredovanja osebnih ali poslovnih podatkov (naslov elektronske pošte, ime, naslovi), je vnašanje podatkov prostovoljno. Uporaba in plačilo vseh ponudb storitev je dovoljena – če in v kolikor je to možno in sprejemljivo – brez podrobnega opisa osebnih podatkov ali pod opisom anonimnih podatkov ali pod vzdevkom. Raba objavljenih poštnih naslovov, telefonskih ali fax številk in naslovov elektronske pošte je prepovedana.

 

4. Pravna veljavnost omejitev odgovornosti


Omejitev odgovornosti se smatra kot del internetne publikacije, ki vas je napotila sem. Če deli ali posamezni pogoji te izjave niso legalni/pravnomočni ali točni, to nima vpliva na vsebino ali veljavnost ostalih delov.

 

Varovanje osebnih podatkov


Dobavitelj jemlje varovanje osebnih podatkov zelo resno. Varovanje vaše zasebnosti je za nas zelo pomembno. Tukaj najdete informacije o rabi podatkov in naša našela varovanja podatkov.

 

Vsi podatki o kupcu in načinu plačila, s katerimi dobavitelj razpolaga, se uporabljajo izključno za namen nakupa in obveščanja kupca. Podatki, ki jih zbiramo z namenom nemotenega poslovanja so; ime, priimek, naslov za dostavo, telefonska številka za morebitno preverjanje podatkov naročila, elektronski naslov za obveščanje o poteku nakupa in novostih na spletni strani. S tem se zavezujemo, da bodo zbrani osebni podatki uporabljani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Od vas nikoli ne zahtevamo celotnih podatkov o uporabniških imenih in osebnih geslih ali drugih podatkov, s katerimi bi lahko nepooblaščena oseba na kakršenkoli način prišla do vaših osebnih podatkov.

 

Raba podatkov


Vaši osebni podatki (naslov dostave in telefon, itd.) so uporabljeni z naše strani izključno za namene vašega naročila. Kakršnakoli nadaljna raba, kot npr.za potrebe oglaševanja, ne bo izvedena brez vaše privolitve.

 

Varovanje podatkov, naša načela


Naše stranke lahko kadarkoli dobijo informacije o vsebini in namenu obdelave podatkov. Če smo prejeli dovoljenje za prenos podatkov v namene oglaševanja, se to lahko kadarkoli preklice. Nadalje se podatki lahko spreminjajo, blokirajo ali izbiršejo na zahtevo.

 

SSL –kodiranje – Varno spletno nakupovanje.


Da bi vas zašcitili kot stranko, uporabljamo le preizkušene kodirne tehnike. Vaši osebni podatki so kodirani (Secure Socket Layer) s SSL (skrit pred tretjimi strankami) in prenešeni preko interneta. Ker je SSL – varnostni postopek tehnično zelo zahteven in lahko upočasni povezavo, se SSL kodiranje aktivira le med postopkom naročila. Tako ste lahko prepričani, da bodo vaši osebni podatki, kot npr. št. Vaše kreditne kartice, prenešeni le na naš strežnik.

 

Kaj SSL kodiranje pomeni? Takoj, ko vstopite na našo SSL -varno stran, bo vaš brskalnik preveril naš certifikat strežnika. Z rabo teh podatkov vaš brskalnik lahko določi ali je povezan s strežnikom, katerega ste izbali vi, ali ne. Takoj, ko je preverjanje uspešno zaključeno, bodo vaši osebni pdatki varno zakodirani poslani preko 128-bitne linije po internetu.

 

Versaprint d.o.o.
Gradiška 207, 2211 Pesnica pri Mariboru
Republika Slovenija

 

Ident. št. za DDV: SI 70821127
Matična številka:  6275214000
Transakcijski račun št.: SI56 0451 5000 2106 281
Standardna klasifikacija dejavnosti: C18.120
BIC/SWIFT koda: KBMASI2X
 

Kontakt
Telefon: +386 (0)31 308 808
Elektronski naslov: info@versaprint.si